Archiwum | nauka i sztuka RSS feed for this section

BioARTCAMP A Rocky Mountain Expedition in Art and Biology

23 Czer

No cóż mogę powiedzieć? 🙂 Nie warto nie być w Rocky Mountain:

BioARTCAMP
A Rocky Mountain Expedition in Art and Biology
Program dates: July 20, 2011 – July 31, 2011
Application deadline: May 10, 2011

Faculty: Jennifer Willet – Canada
Senior Artists/Scientists: Iain Baxter& – Canada, Dr. Bulent Mutus – Canada, Angus Leech – Canada, Marie Pier Boucher – Canada, Zoot Derks – Netherlands, Marta De Menezes – Portugal, Tagny Duff – Canada, Kurt Illerbrun – Canada, Jeanette Groenendaal – Netherlands, Tokio Webster – Canada, Paul Vanouse – U.S.A., Adam Zaretsky – U.S.A.
BioARTCAMP is a hybrid workshop/symposium/performance event where artists, scientists, theorists, filmmakers, and students will work together to build a portable laboratory in Banff National Park. Participants will contribute to the general construction of an art/science field research station at Castle Mountain, an offsite and outdoors location. A variety of collaborative art actions and projects will be conducted in the outdoor laboratory. Senior artists will present bioartworks within a camping/laboratory context at a public art/science fair event hosted live at the Castle Mountain location. The two-week residency will conclude at The Banff Centre with a symposium and panel discussion including all participants.
Who should attend
Senior participating artists and scientists have already been selected to join this project; however applications for student participants in BioARTCAMP are being accepted until May 10, 2011.
Four Canadian post-secondary students (or recent graduates) with interest and/or experience in bioart will be selected to participate as apprentices in BioARTCAMP. These students will contribute to the smooth running of BioARTCAMP, assist senior artists with their research, and receive feedback on their own work from senior participants.
Individuals who wish to attend the public BioARTCAMP art/science fair and the BioARTCAMP symposium are welcome to participate as audience members. For more information, please contact karin_stubenvoll@banffcentre.ca
BioARTCAMP is hosted by Jennifer Willet and INCUBATOR: Hybrid Laboratory at the Intersection of Art, Science and Ecology at the University of Windsor, and Film & Media at The Banff Centre. Tokio Webster is the BioARTCAMP project manager. We are grateful to our supporters: SSHRC, the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada; Hostelling International; and The Art and Genomics Centre, at The University of Leiden.

Reklamy

Festiwal filmowy Bio:fiction rozstrzygnięty!

18 Czer

Festiwal Bio-Fiction: Synthetic Biology Science, Art and Film Festival, który towarzyszył wystawie w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu zostła rozstrzygnięty. Wyłoniono 5 zwycięzców, ale wszystkie filmy można zobaczyć na stronie festiwalu. Serdecznie polecam!

Post-biologiczne dzieło sztuki, Dmitry Bulatov

18 Czer

W internetowym wydaniu „intertekst Art&Science” ukazał się tekst Dmitry Bulatova pod tytułem Post-biologiczne dzieło sztuki.

XX-wieczna sztuka dostarcza nam kilku przykładów artystycznych tendencji, które pojawiały się w warunkach tak zwanych „granic złożoności”. Przez „granice złożoności” rozumiemy tutaj technologiczne i społeczno-kulturowe środowisko charakteryzujące się brakiem lub niewystarczającym stopniem rozwoju technologii humanitarnych. Techniczne peryferia zaczynają rozwijać się chaotycznie, ponieważ kultura nie ma wystarczająco dużo czasu, by dostosować się to powstających technologicznych nowości. By wyeliminować rozziew między człowiekiem a technosferą, technologie humanitarne wymagają wzmocnienia i restytucji ich zasadniczej zgodności z technologiami fizycznymi.


System należy ulepszyć za pomocą technologii humanitarnych. Różne modele w sferze sztuki współczesnej, Bill Vorn, Emma Howes i Jonathan Villeneuve, Grace State Machines, trwający projekt mechanicznego performance’u, Montreal (Quebec), 2007. Foto: Bill Vorn.

Starając się „pogodzić” poziomy rozwoju humanitarnych i fizycznych technologii w takich właśnie momentach „granicy złożoności”, artyści musieli wciąż zwracać specjalną uwagę na materię swoich prac. Interesowali się nie tylko konstrukcją i kompozycją (tzn. aspektem formalnym) reprezentującego symbolu, ale także właściwym mechanizmem technicznym funkcjonującego obrazu (tzn. fizycznej technologii). Zmiana w mechanizmie obrazu zawsze umożliwiała pojawienie się nowej fizyki obrazu, co skutkowało tym, że nowe modele rodziły nowe znaczenia i interpretacje strukturalnej redundancji systemu. Sztuka nowoczesna, która stanowiła reakcję na zdominowaną przez maszynę rewolucję przemysłową, i sztuka postmodernistyczna, która powstała z postindustrialnej rewolucji informatycznej, w równej mierze bezpośrednio zależały od zmian technologicznych w funkcjonowaniu mechanizmu obrazu.

Głównym wymogiem systemowym Trzeciej Nowoczesności jest metabolizm dzieł sztuki: własności wzrostu, zmienność, samo-zachowawczość i reprodukcja, Tagny Duff, Moist Media Archive: Living Viral Tattoos, projekt badawczy, 2008. Zdjęcie: Tagny Duff.

Należy zaznaczyć, że głównym wskaźnikiem, który determinuje koniec danego okresu historycznego, jest pojawienie się silnych tendencji – takich, które są zdecydowanie niekompatybilne z podstawowymi strukturami tego okresu – przejścia systemu na bardziej złożony poziom. Włączenie tych tendencji w rzeczywistość nieodmiennie prowadzi to katastrofy systemu, za którą idzie przejście całego środowiska w nową fazę rozwoju. Według Johna von Neumanna, „rozwój jakiegokolwiek systemu pojawia się wtedy, kiedy jest on na skraju katastrofy”(1).
Opis ten można zastosować do technologicznej i społeczno-kulturowej sfery nowoczesnego człowieka. Aby wprowadzić ten termin, rozumieć będziemy „trzecią mechanizację” jako następny etap w rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturalnego projektu modernistycznego, który kształtowany jest wraz z radykalizacją i redundancją technologicznego i naukowego postępu. Obecnie proces „trzeciej modernizacji” jest jednocześnie wspierany przez dwie długofalowe tendencje, które w równej mierze stanowią strukturalną rewolucję w sferze społeczno-ekonomicznej, jaki i w psychofizycznej organizacji człowieka.

Interakcja z organizmem żywym i mechanicznym (zmienność): Ken Goldberg, The Telegarden, 1995-2004. Zdjęcie: Robert Wedemeyer.

Po pierwsze, trwająca rewolucja w naukach informatycznych pozwala obecnie na manipulowanie potężną ilością danych i stawia na pierwszym miejscu produkcję intelektualną, co prowadzi do wyjątkowo szybkiej i ciągłej odnowy technosfery, do „natychmiastowej”, z normalnego punktu widzenia, zmiany społecznych i ekonomicznych układów. Radykalizacja, którą charakteryzuje się ten proces, widoczna jest wyraźnie nie tylko w zastosowaniu prawa Moore’a o wykładniczym wzroście możliwości informatycznych, ale także w zmianie paradygmatów technologicznych, które je potwierdzają. Poniżej podaję listę takich paradygmatów opierającą się na pięciu generacjach urządzeń liczących opracowaną przez Raya Kurzweila: elektromechanika, urządzenia przekaźnikowe, lampy elektronowe, tranzystory, układy scalone itd (2). Za każdym razem, kiedy paradygmat traci potencjał, zastępuje go kolejny, który zaczyna dokładnie w tym miejscu, w którym poprzednik wyszedł z użycia. Na początku XX wieku ludzkość zwiększała swe możliwości informatyczne co trzy lata; na początku XXI wieku podwajamy je co roku. Poziom redundancji w tym obszarze ( a także w wielkiej ilości innych obszarów) można opisać jako przejście do nanotechnologii operujących zasadniczo nowymi jakościami struktur będącymi na krawędzi połączenia najmniejszych wytworzonych przez człowieka urządzeń i największych molekuł żywych organizmów.

Po drugie, rewolucja w biologii przynosi za pomocą biomedycznych technologii (inżynierii genetycznej, implantologii, inżynierii komórek macierzystych, klonowania itd.) elastyczność gatunku „homo sapiens”. Ewolucyjny potencjał, jaki niesie za sobą ta tendencja, zapewnia wyrwanie się euhominida z niektórych z jego podstawowych nieorganicznych biologicznych cech, nabycie przez niego „nieludzkich” cech i w konsekwencji modyfikacji samego antropomorficznego wzorca cywilizacji. Tendencja ta jest zaostrzona przez to, że człowiek opanował w praktyce przejście od pozycji pro-kreatywnej w generacji homotetycznych (i innych żywych) stworzeń – które nadal zachowują pole dla spontanicznych naturalnych odruchów – w kierunku racjonalnie kontrolowanej techniczno-biologicznej produkcji. Redundancja tej tendencji charakteryzuje się nie tylko rosnącym tempem ewolucji techno-biologicznych jednostek – które wymykają się naturalnej selekcji w ekosystemie – ale także przez zmianę „jakościową”, w który to sposób definiuje się ewolucję. „Nowa” biologia wymusi ocenę rozwoju nowych jednostek na podstawie ich ekonomicznego, a nie ewolucyjnego sukcesu.

Praca interpretacyjna (zaangażowanie), The Tissue Culture & Art project (TC&A), NoArk, projekt badawczy, 2007. Zdjęcie dzięki uprzejmości artystów.

Pomimo ewolucyjnie bliskiego i historycznie „pozytywnego” charakteru następującej aromorfozy (tzn. przejścia systemu na bardziej złożony poziom), zarówno długofalowe tendencje informacyjne jak i te biologiczne są równie katastrofalne, ponieważ, ze „zwyczajnego” punktu widzenia, pociągają za sobą praktyczną nowość w obrębie systemu, która jest niekompatybilna z realiami dnia wczorajszego. Aby wyeliminować takie dysharmonie, system potrzebuje wzmocnienia technologii humanitarnych, czemu towarzyszy intensywna symulacja tego, jak fizyczne technologie tracą własności systemowe.

Ten typ modelu reprezentują w sferze sztuki współczesnej prace, które powstają przy pomocy zaawansowanych biomedycznych i informatycznych technologii. Sztuka współczesna wyrasta z założenia, że fenomen nowych mediów tworzony jest przez artystę jako innowacja; to znaczy, zakłada się, że działalność artysty zaowocuje rzeczywistością cechującą się skomplikowaną strukturą przestrzeni decyzji (antynomie, więzi relacji). Tylko bazując na tym rozumieniu możemy mówić o innowacyjności czy aktywnym rozwoju nośnika nowych mediów.

Aby scharakteryzować systematyczne pojawianie się nowych modeli w obszarze techno-artu – które łączą interpretację i działalność konstruktywną – powinniśmy odnieść się do pojęcia metaboli. Przez metabolę [gr. Metabole – zmiana, metamorfoza] rozumiemy organizacyjny typ fizycznego nośnika informacji, który odzwierciedla kompresję jakościowych i ilościowych cech nie-organicznej struktury z powodu aktywowania, ukształtowania czy wzięcia pod uwagę wpływu procesów metabolicznych.

Wiadomo, że procesy metaboliczne w biologii oznaczają przemianę materii, energii i informacji. Kiedy wskazuję na to, że głównym wymogiem systemowym współczesnej sztuki technologicznej jest strukturalna kompresja nieorganicznej materii, mam na myśli konieczność stworzenia różnych form nieożywionych kosztem nadania nośnikowi medialnemu cech wzrostu, różnorodności, cech samozachowawczych i reprodukcyjnych. Wszystkie cechy metaboli pomagają nam, by przejść od obserwacji pojedynczych obiektów w oddzielnych obszarach do opisu zmaterializowanych dynamicznych systemów w obszarze relacji. Innymi słowy, chodzi o zrozumienie fenomenu środowiska nowych mediów istniejącego „na krawędzi chaosu”, dwoistości i wahania, kiedy to więzi i relacje, które składają się na jedność skupiska nieożywionej materii powstają w wyniku procesów metabolicznych. Głównym analizowanym tutaj medium jest nie-organiczne życie, a głównym problemem badawczym uwolnienie czasu istnienia przekazu artystycznego kosztem zainteresowania kodowaniem, konwersją i zmianą samego nośnika tej informacji.

Praca z organizmem żywym i mechanicznym (lifelikeness), Doo Sung Yoo, Robotic Pig Heart-Jellyfish, 2009. Zdjęcie: Carmen Sharp.

Oczywiście, na takim poziomie istnienia środowiska nowych mediów nie możemy być już pewni poprawności podziału procesów na naturalne i sztuczne. W ramach tego trybu organiczne łączy się z nieorganicznym, a materialne z niematerialnym, co uwidacznia ich techno-biologiczny czy też post-biologiczny charakter. Dlatego właśnie, poprzez wprowadzenie pojęcia metaboli – sugerujące metabolizm nieożywionego, transformowalność z zachowaniem odrębności, integrację na podstawie zróżnicowania – świadomie podkreślamy istniejące proporcje dwuznaczności, aby stworzyć metodologię badań artystycznych w kategoriach prawdopodobieństwa. Umożliwia to tematyzację nowego artystycznego medium, otrzymanego z pomocą zaawansowanych technologii, które nie mają nic wspólnego z procesami życiowymi z wyjątkiem tego, że pojawiały się dzięki metodom, z których korzysta samo życie.

Ważne jest, by zauważyć zasadniczą różnicę pomiędzy dziełami techno-biologicznymi a biologicznymi organizmami. Głównym kryterium odróżniania organizmu biologicznego jest posiadanie przez niego informacji umożliwiającej reprodukcję samego siebie zawartej w genotypie każdej jednostki. Pozwala to biologicznym organizmom, by ewoluowały w powolnym tempie ustanowionym przez „ślepą naturę” międzygatunkowej informacyjnej (naturalnej) selekcji. Natura selekcji jest w tym przypadku definiowana przez nieobecność czynnika racjonalnego; jej tempo uzależnione jest od fizycznej nierozdzielności genotypu (informacji o danym gatunku) od jednostki.

Dzieło techno-biologiczne łączy cechy żywego organizmu i wyrobu technicznego. Oznacza to, że z jednej strony dzieło sztuki zawiera informacje służące reprodukcji samego siebie wbudowane w jego genotyp, a z drugiej strony, ta „genetyczna” informacja jest oddzielna od niego, istnieje jako dokument. Połączenie tych własności przynosi wielowymiarowe i interdyscyplinarne podejścia artystyczne, które we wcześniejszych etapach historii sztuki były całkowicie nie do zrealizowania. Poniżej omówię niektóre z nich:
1) interakcja zarówno z żywym organizmem jak i z technologią (różnorodność) umożliwia znaczący wzrost tempa ewolucji metaboli kosztem selekcji informacyjnej, co wymaga dokumentacji informacji na temat możliwości auto-reprodukcji i jej późniejsze przekształcenie w program. Zwróćmy uwagę na specjalną rolę przypisywaną analizie dokumentu jako najważniejszej cechy technicznego komponentu metaboli. To właśnie dokumentacja sprawia, że możliwe jest odtworzenie techno-biologicznych stworzeń jako gatunków, ustanawiając łącze pomiędzy pojedynczą metabolą a dokumentacją techniczną. Obecnie „współ-ewolucyjną” efektywność tego podejścia dobrze ilustrują badania naukowe przeprowadzane nad organiczną i syntetyczną symbiozą. Jednakże, pomimo imponujących osiągnięć w tej dziedzinie, sztuka musi jeszcze znaleźć odpowiedź na pytanie: jakiego rodzaju relacje są pomijane lub będą pomijane w przyszłości, jeśli ta idea sąsiedztwa będzie coraz szerzej wprowadzana?
2) Praca z organizmami i technologią (przypominanie żywego organizmu). Ostatnio badania nad „lifelikeness” (przypominaniem żywego organizmu) w obszarze techno-biologii było silnie związane z kształtowaniem dyspersji. Badania nad nośnikami nowych mediów są zatem przenoszone z poziomu pojedynczych obiektów na fenomen amorficznej lecz „skoordynowanej” materii. Natura oferuje nam próbki takiej samo-organizacji w postaci roju owadów czy grup zwierząt (stad, trzód, itd. ), charakteryzujących się rozproszoną wiedzą. Jeśli główne zadanie nauki w tym przypadku nadal polega na badaniu przymusu działania w kodowaniu takiej wiedzy, posiadaniu kontroli nad podziałem, itd., sztuka jest raczej zainteresowana paradoksami działania – niejasnością wcześniejszych kodów, anonimowością i brakiem kontroli nad samą „kontrolującą” władzą.
3) Po trzecie, chodzi o działanie interpretacji (zaangażowanie), które polega na wpisaniu techno-biologicznej jednostki w pewną społeczną konstrukcję. W zasadzie nauce i sztuce tak samo przypisane jest zadanie synchronizowania systemów o różnych rytmach. Chodzi o to, by etap socjalizacji techno-biologicznych stworzeń mógł być zdefiniowany jako stopień wyłaniania się innowacji w ramach systemu (termo-dynamiczny czas według Ilyi Prigogine’a). Ten rodzaj czasu jest synonimem ruchu, rozwoju i pojawiania się wszystkiego, co nowe, i nieuchronnie popada on w konflikt z czasem fizycznym. Jak twierdzi John A. Wheeler, „fizyka definiuje czas tak, że ruch wydaje się prosty”(3). Te dwa czasy – termo-dynamiczny (innowacyjny) i mechaniczny (kalendarzowy) – nie są tożsame i niezwykle trudno je zsynchronizować. Obecnie trudno powiedzieć, jak objawi się spór pomiędzy nimi, możemy jednak z pewnością stwierdzić, że w zasadzie jednorodny system może okazać się kłopotliwy: oba czasy nie mogą zgodnie współegzystować.

Paradoksalnie połączenie własności żywego organizmu i obiektu technicznego w techno-biologicznym dziele sztuki prowadzi nas przynajmniej do następujących wniosków:

1) Nonsensem jest przeciwstawiać sobie pojęcia “sztucznego” i “naturalnego” życia, tak jak nonsensem jest przeciwstawianie sztuki i życia. Wraz z powstaniem całej serii techno-biologicznych dzieł sztuki dni tej debaty są policzone. Jak twierdzi David Kremers, „…przemieszczamy się szybko od manipulacji mniej lub bardziej nieożywionymi przedmiotami w kierunku generacji mniej lub bardziej żywych organizmów” (4).
2) Skoro technologia wprowadzona w organiczną substancję na podstawie symbiozy generuje nowy typ ewolucyjnej syntezy, techno-biologiczne stworzenia nie muszą już „przypominać” życia, czy „reprezentować” go. Jednak uczestniczą wraz z nami pari passu w jego szaleńczym biegu.
3) Odkrycie płynnego sposób postrzegania techno-biologicznych dzieł nadal mamy przed sobą. Oznacza to, że jeśli techno-biologiczne stworzenia zajmujące pozycję przejściową w klasyfikacji biologicznych i nie-biologicznych wytworów natury będziemy postrzegać przez pryzmat metaboli, różnica między autentycznością a falsyfikatem, rzeczywistością a światem wirtualnym, będzie odtąd impulsywna i będzie ona zależna wyłącznie od nas.

W ten sposób znajdujemy sie w sytuacji złożonej i nieustannej gry, która ustala nowe współzależności mobilności, oferuje nam i odbiera dar autentyczności, i co za tym idzie – dar istnienia.

Obecnie musimy przyzwyczaić się do faktu, że całość naszych technologii, w tym główne technologie XXI wieku – robotyka, inżynieria genetyczna i nanotechnologia – wyraźnie radykalizują i wywołują technologiczne rewolucje, które funkcjonują jako główna metoda mimesis inspiracji – czy też zapożyczenia podejścia taktycznego, które badane jest przez ludzi kształtujących procesy biologiczne. Podobnie sztuka współczesna bazująca na tych technologiach, konstruując artystyczne systemy sztucznego życia, także nauczyła się naśladować i kształtować zasady i procesy natury. Jednak jaka jest w takim wypadku różnica pomiędzy sztuką a nauką, która używa dokładnie tych samych zasad jako swej technologicznej palety? Współczesna sztuka zorientowana na technologię nie tyle potwierdza technologiczne wersje współczesności, ile określa granice tych wersji. Oznacza to, że w najlepszych pracach techno-artu widzimy nie tylko to, co umiejętnie naśladuje naturę, ale także coś, co powstało z niej, ale ostatecznie ją przewyższy. W ten sposób ukazują one obosieczne działanie „postępu”, który jest zawsze Dobry na awersie, a Zły na rewersie, niezmiennie grożąc zarówno samemu sobie, jak i nam.

Podstawowe prawo technologii, które powtarzane było przez filozofię i socjologię XX wieku, mówi, że każdy nowy postęp techniczny postrzegany sam w sobie wydaje się pożądany, podczas gdy proces technologiczny jako całość ciągle zmniejsza sferę wolności. Nie można powiedzieć, że reprezentantom dziedzin technokratycznych obca jest ta teza. Jednakże, pozytywizm charakteryzujący tych specjalistów pielęgnuje naszą nadzieję na obiecujące rezultaty. To właśnie odróżnia naukowców od artystów pracujących w obszarze współczesnych technologii. Ci ostatni wyraźnie wyobrażają sobie (jako spektakl) konsekwencje ciągłego tworzenia tego, co pozytywne: kiedy to, co negatywne rodzi kryzys i krytykę, pozytywne wyniesione do poziomu hiperboli rodzi katastrofę.

Odniesienia i przypisy:
(1) von Neumann, J., i Morgenstern, O., Theory of Games and Economic Behavior: Sixtieth-Anniversary Edition, Princeton: Princeton University Press, 2004.
(2) Kurzweil R., The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, N.Y.: Viking, 1999.
(3) Taylor, E.F. i Wheeler, J.A., Spacetime Physics, New York: W. H. Freeman and Co., 1992
(4) Kremers, D., The Delbruck Paradox Version 3.0, w: Bulatov, D. (red.) BioMediale: Contemporary Society and Genomic Culture (Kaliningrad, KB NCCA, 2004).
Dmitry Bulatov jest artystą, naukowcem i teoretykiem sztuki. Jego badania skupiają się na różnych aspektach mediów interdyscyplinarnych (robotyka, inżynieria genetyczna, nanotechnologia itd.). Jest autorem wielu artykułów na temat sztuki współczesnej opublikowanych w Rosji i za granicą, a także książek i antologii, w tym BioMediale. Contemporary Society and Genomic Culture (Kaliningrad, 2004), Evolution Haute Couture: Art and Science in the Post-Biological Age (tom 1, Kaliningrad, 2009). Jego prace prezentowane były na różnych rajowych i międzynarodowych wstawach, m.in.: Victory over the Sun (Moskwa, 2007), Technology Expanding the Horizon (Columbus, 2007), Senses Alert (Berlin, 2008), Corpus Extremus (Life+) (Nowy Jork, 2009), Russian Utopias (Moskwa, 2010). W 2007 roku jedna z jego prac znalazła się na liście 10 Najważniejszych nowych organizmów roku wybieranych przez magazyn „Wired”. Jest zdobywcą wielu nagród, brał także udział w międzynarodowych festiwalach i konferencjach. Jest organizatorem i kuratorem ponad 20 międzynarodowych projektów z pogranicza nauki i sztuki. Od 1998 roku Bulatov jest kuratorem Kaliningradzkiej filii Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej w Rosji.

art&science meeting 2007

17 Czer

Pod tym adresem znajdują się filmy video będące nagraniem rozmów prowadzonych w Museu Soares dos Reis w Porto w Portugali.

Fundamentally Human. Contemporary Art and Neuroscience

17 Kwi

Contemporary Art and Neuroscience

7 April – 3 July 2011

Fundamentally Human: Contemporary Art and Neuroscience exhibition brings the work of seven contemporary artists to the fore, whose work addresses aspects of the neurological sciences. Curated by BFA Fine Arts Department Chair of the School of Visual Arts in New York Suzanne Anker, the exhibition includes works by the artists Suzanne Anker (USA), Andrew Carnie (UK), Rona Pondick (USA), Michael Joaquin Grey (USA), Michael Rees (USA), Frank Gillette (USA) and Leonel Moura (Portugal).

Each interdisciplinary artist essentially employs new technologies ranging from robotics, 3-D scanning, Photoshop, rapid prototyping, microscopy and computational video. All are concerned with the mysteries and unity of nature and its processes, the transmission of knowledge and beliefs, and the reveries of human metaphors of being in time.

As the artists incorporate such metaphors invoked by matter, perception and memory, their discrete personifications are framed within a symbolic narrative.

This exhibition which combines science and art; invites us to view art through a scientific perspective and help us understand and question the strong connection between contemporary art and neuroscience.

HASTAC – THE LIVING MEDIATIONS: BIOLOGY, TECHNOLOGY, AND ART

17 Kwi

Ciekawa inicjatywa, po zalogowaniu się można brać udział w ciekawych dyskusjach i dzielić się pomysłami. Tutaj toczy się akurat dyskusja na temat związków pomiędzy biologią, technologią i sztuką. Bierze w niej udział wielu ciekawych gości.

First exhibited in Tokyo from 1995-1997, German anatomist Gunther von Hagens’ Body Worlds exhibits have since been shown in over 50 venues throughout Asia, Europe, and North America, making them among the most successful traveling exhibitions ever. Von Hagens, who patented the plastination process used to preserve the bodies in the exhibitions, has commented that Body Worlds has been so popular „because it fills the longing for the authentic in a time of practically unlimited reproducibility.” The exhibits feature plastinated human and sometimes animal bodies and body parts arranged around a central theme – see, for example, the current exhibit at Chicago’s Museum of Science and Industry – and, as such, Von Hagens’s dead bodies highlight the ways in which media and mediation can be brought to bear on the biological.

„Medium” is a fraught word. In media studies, media are traditionally understood as that which transmit and/or store information – technologies such as books, radio, television, computers; in biology, a medium is a surrounding environment in which something functions and thrives – the broth in which E. coli bacteria grows in a laboratory; in art, the medium or media refers to the substance an artist uses to create his or her art – oil paints, marble, ceramics. Von Hagens’s exhibits activate all of these understandings of medium in problematic and interesting ways: Where does von Hagens get the „materials” for his medium of composition? Do dead bodies store and/or transmit information? Do they provide an environment of sorts? How are they, as von Hagens maintains, examples of „authentic” rather than „reproducible” media? In activating these questions, Body Worlds nicely encapsulates the central theme of this forum: the mediation of life, death, and all matter(s) in between.

Much contemporary scholarship is interested in how the biological body, on many scales, becomes a site for political, technological, scientific, and critical engagement. The founding of the Human Genome Project in 1988 marked the life sciences as a major cultural paradigm of the late twentieth century; the first decade of the twenty-first century has continued this proliferation of the biological, initiating the increased funding and visibility of such phenomena as biomedia, biotechnology, bioinformatics, biometrics, and other technological engagements with the biological. The phrase „life itself,” referenced by philosophers like Friedrich Nietzsche, Nikolas Rose, Michel Foucault, and Georges Canguilhem and taken up by many contemporary scholars, is suggestive of both the essence or foundation of the biological (life at its core) and of the ways in which the biological has influenced and infiltrated modes of thought in many other disciplines (from cybernetics to political theory).

Mediation is at the heart of such influence and infiltration, and media studies has taken up this discourse. Emphasizing the ways in which the biological mutates and evolves across various media forms, theories, and contexts and the ways in which media themselves are changed through such transformations, media studies has investigated in recent years certain „biological” phenomena and practices such as media ecologies, outbreak narratives, genetic databases, disease surveillance networks, and entomology.

This forum aims to engage the biological in its many dimensions through the critical lens of media studies while simultaneously examining media through the biological. Our goal is to investigate and interrogate the contemporary understandings of life itself in its widely varied mediated forms. Such interrogation is at once metaphorical (DNA as the code of life, the metaphoricity of science, viral media), rhetorical (the appearance and development of outbreak narratives in films, digital art, and the popular press), and material (disease surveillance networks, media ecologies, forensic media practices).

It is also interdisciplinary in scope; this forum centers on a nexus of two large fields of interest in the humanities: media studies and science and technology studies (STS). From foundational works by Marshall McLuhan and Thomas Kuhn, to more recent work from Friedrich Kittler, Bruno Latour, and Donna Haraway, to the contemporary work of scholars like Lisa Gitelman, Jussi Parikka, Adam Zaretsky, Rob Mitchell, Anne Fausto-Sterling, Priscilla Wald, Sandra Harding and Eugene Thacker, the questions that scholars in these two fields tend to ask can be remarkably similar. By pointing to the ways in which these two large fields have been and can be brought together through the lens of life itself, we hope to emphasize important developments in interdisciplinary humanities scholarship and to create some of our own. We offer some initial questions and objects of inquiry to get everyone thinking and exploring, and we encourage you to add your own thoughts, questions, and examples over the next few weeks:

What does the intersection of media studies and science and technology studies bring to the humanities? What do the humanities do for these disciplines?

What are the roles of media archaeology and/or the history of science and technology in this intersection?

What is „biomedia”? How can we understand life as the transmission and storage of information?

From Bruno Latour’s actor-network theory to embodied experience and distributed cognition, media studies and science and technology studies continue to understand life as extended, networked and connected. How do digital technologies and media change our understandings of life? Of death? Of the neither living nor dead – the viral?

How do networks harness both biology and information technology? How can we understand the movement of viruses (both biological and computational) through networks? How can we understand networks themselves as viral? As living?

What understandings of materiality are at play in the mediation of life itself?

What is the role of the human in these intersections? Of the animal (or insect)? Of the non-living?

How can we incorporate the intersections between media studies and science and technology studies into the classroom? What texts and methodologies should we teach?

Some productions and objects of inquiry include but are not limited to:

Body Worlds
Morbid Anatomy
Biomedicine on Display
The dead media project
Zombie media
Disease Surveillance Networks, like the World Health Organization’s Global Influenza Surveillance Network
Eduardo Kac’s bioart, including „GFP bunny” and „Natural History of the Enigma”
Tissue banks and genetic databases
VASTAL

Please join us! Register at HASTAC and join the conversation.

Many thanks to the guests who will be joining us:
Sarah Franklin (London School of Economics and Political Science)
Colin Milburn (University of California, Davis)
Robert Mitchell (Duke University)
Jussi Parikka (Anglia Ruskin University, Cambridge)
Adam Zaretsky (Rensselaer Polytechnic Institute)
Hosted by HASTAC Scholars:
Mary Karcher (Wayne State)
Kim Lacey (Wayne State)
Dana Solomon (UC Santa Barbara)
Lindsay Thomas (UC Santa Barbara)

Cybernetyczne zoo…

9 Kwi

Wpis poświęcony będzie cybernetycznym „zwierzakom”. Ten temat obecnie mnie interesuje (mam nadzieję, że dłużej niż przez godzinę), dlatego będę co jakiś czas uzupełniać ten post. Na razie to, co wygrzebałam w sieci:
1. z blogu Joost’a Rekvelda, post pt. cybernetic zoo
2. katalog Interact or Die!, link do niego tutaj.
„Interact or Die!” contains a series of interviews with leading biologists in the field of evolutionary developmental biology (“evo-devo”), with architects and art historians in the field of bioconstructivism.
3. Strona Sean’a B. Carolla tutaj. i tutaj.
4. cyberneticzoo.com a history of cybernetic animals and early robots
tutaj.
5. Do przeczytania:
– Gilbert Simondon tutaj.
strona poświęcona Simondon’owi na V2.
7. Poszczególne roboty ich twórcy:
– Pierre de Latil, “La Pensée Artificielle”, Gallimard, Paris, 1953
– William Grey Walter, “The Living Brain”, Duckworth, London, 1953
-The Grey Walter Online Archive
-The Grey Walter Picture Archive
– cyberneticzoo.com na temat żółwi tutaj.

– David Buckley’s Robot Timeline

about specific robots:
– Thomas Ross, “Synthesis of Intelligence – Its Implications”, Psychological Review, 1938, vol. 45.
– Owen Holland, “Exploration and High Adventure: the legacy of Grey Walter”
in Volume 361, Number 1811 of the Philosophical Transactions of the Royal Society A
– a page about Albert Ducrocq’s Electronic Fox
– a text by Richard A. Wallace about his “Maze Solving Computer”
– Blinkenlights page on Edmund Berkeley